meubelmaker

Interieurbouw

Algemene voorwaarden

Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Ton Interieurbouw en –advies, meubelmakers te Overberg.

 

Artikel 1 - Definities en werkingssfeer

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. TON: TON Interieurbouw en –advies, meubelmakers

2. Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en TON overeengekomen werkzaamheden en daarbij door TON geleverde materialen.

Werkingssfeer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tot levering van betimmeringen, projectinrichtingen, winkel-inrichtingen, meubelen en stofferingen alsmede op alle andere goederen, die in het werk zijn begrepen.

Artikel 2 - Auteursrecht

1. TON behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven – ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht – zijn eigendom.

2. Zonder schriftelijke toestemming van TON mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.

3. De door TON verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat beslist werd dat TON geen opdracht voor de uitvoering van het werk zal worden verleend, franco aan TON zijn teruggezonden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4. De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in artikel 3 de leden 2 en 3, is terzake van schadevergoeding aan TON een bedrag verschuldigd gelijk aan 10% van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welke bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van TON aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

Artikel 3 - Stelposten

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdrachten tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting of gedeelte daarvan niet begrepen:

a. Grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-metsel-,timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren;

b. De meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door TON zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.

Artikel 4 - Offertes

1. De termijn, gedurende welke TON zich verplicht zijn offerte gestand te doen, is één maand gerekend vanaf de dag der verzending of zoveel korter als in de offerte is aangegeven.

2. TON is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door ondernemer verricht en/of geleverd moeten worden.

3. Een offerte is voor ondernemer slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk schriftelijk aan opdrachtgever is medegedeeld. Een offerte welke voor TON op grond van het hier bepaalde bindend is vervalt na verloop van 30 dagen na offerte datum.

4. TON behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder- of meerwerk wordt afgerekend.

5. Indien de opdracht voor uitvoering van het werk niet aan TON wordt gegeven, verplicht de opdrachtgever zich de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan TON terug te zenden (art. 3 leden 3 en 4).

6. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van het werk, tenzij indexatie is overeengekomen.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheid voor het werk.

1. De aanbieder is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk.

2. De aanbieder aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens TON of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.

3. In geval van opdracht neemt TON bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.

4. Wenst de opdrachtgever bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op TON over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij ondernemer het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en hem alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van TON kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid op TON wil overdragen.

5. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is TON verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

TON is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door ondernemer of derden. De opdrachtgever vrijwaart TON geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van TON en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.

Artikel 6 - Gunning

1. De overeenkomst komt tot stand door de mededeling aan TON dat hem de opdracht is gegund. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan, zal de opdrachtgever deze mededeling schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum ter mededeling, welke de bevestiging als volledig bewijs geldt.

2. Na opdrachtgeving zal TON de opdrachtgever een opdrachtbevestiging doen toekomen welke ondertekend dient te worden geretourneerd. De inhoud van deze opdrachtbevestiging is bindend voor de opdrachtgever, tenzij binnen 14 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging niet door de opdrachtgever is gereageerd geldt de opdracht als onherroepelijk.

3. Alle prijswijzigingen worden verrekend overeenkomst het gestelde in artikel 4 lid 6, tenzij de mededeling van de gunning gedaan wordt op een dag liggende na de uiterste datum van de gestanddoening van de offerte (artikel 4, lid 1, 2e volzin), in welk geval de prijswijzigingen sinds de laatste dag der gestanddoening zullen worden verrekend.

Artikel 7 - Wijziging

1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen ondernemer/ondernemer en opdrachtgever/opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 8 - Annulering

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met TON gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surseance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is TON gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een ander mocht ontstaan.

2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke TON ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

3. Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden is ook de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Alsdan zal de opdrachtgever gerechtigd zijn het eventueel door het geleverde materiaal, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Terzake van de schadevergoeding zal het in lid 4 van dit artikel genoemde bedrag verschuldigd zijn, tenzij partijen schriftelijk een hoger bedrag zijn overeengekomen.

4. Indien de annulering, zoals vermeld in lid 3, door TON wordt goedgekeurd, is de opdrachtgever terzake van schadevergoeding aan de opdrachtgever een bedrag verschuldigd gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, tenzij partijen schriftelijk een hoger percentage zijn overeengekomen.

Artikel 9 - Levertijd

1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van TON. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welk nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van TON.

2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is TON derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst overgaan. TON moet derhalve eerst terzake in gebreke worden gesteld.

Artikel 10 - Wijzigingen van het aangenomen werk.

1. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

2. Indien TON het werk heeft ingemeten is vanaf dit moment de opgenomen maat definitief. Indien hierna wijzigingen in de maatvoering komen doordat bijvoorbeeld de muren worden gestukadoord of een vloer wordt gelegd waarvan TON niet op de hoogte was, zal hiervoor meerwerk in rekening worden gebracht.

3. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

Artikel 11 - Niet toerekenbare tekortkoming.

1. Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door een niet toerekenbare tekortkoming, is TON gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur der periode van het niet toerekenbare tekortkoming. Onder niet toerekenbare tekortkoming worden ondermeer begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.

2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt tevens verstaan als er zich feiten of omstandigheden voordoen, waaronder van TON in gemoede niet gevergd kan worden dat hij het werk uitvoert.

Artikel 12 - Uitvoering van het werk

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:

a. dat de plaats, waar de te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;

b. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;

c. dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van TON komt vast te staan;

d. Dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

e. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming;

f. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voor dat de opdrachtgever zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten.

g. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

Artikel 13 - Risico en opslag

1. Tenzij TON schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.

2. Indien buiten de schuld van TON de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

3. Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is TON gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle op of bij het werk aangevoerde goederen blijven het eigendom van TON totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.

Voor zover het in dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud onder het NBW niet rechtsgeldig kan worden overeengekomen terzake van hetgeen opdrachtgever uit andere hoofde dan uit hoofde van de geleverde goederen en/of verrichte diensten/- werkzaamheden aan opdrachtwerk verschuldigd is en voor zover het eigendomsvoorbehoud voor dit meerdere op grond van het bepaalde in artikel 89 lid 1 Overgangswet van rechtswege wordt omgezet in een voorbehoud van pandrecht, wordt reeds nu vooralsdan overeengekomen dat voor zover de geleverde goederen en/of de verrichte diensten/- werkzaamheden volledig zijn betaald doch opdrachtgever uit andere hoofde nog bedragen aan ondernemer verschuldigd is de overdracht van de goederen geschiedt onder voorbehoud van stil pandrecht. Opdrachtgever verplicht zich terzake van de vestiging van vorenbedoeld pandrecht alle benodigde documenten te tekenen.

a. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 15 - Betaling

1. De betaling zal als volgt geschieden:

40% bij aanvang van de werkzaamheden;

40% tijdens de werkzaamheden;

20% bij oplevering.

2. Bij de derde betaling zal de opdrachtgever 5% van de aannemingssom kunnen inhouden tot zekerheid in verband met de garantie bedoeld in artikel 17 lid 1 en voor kleine onderdelen van het werk, welke eventueel nog niet zouden zijn opgeleverd. Dit ingehouden bedrag is opeisbaar zodra TON aan bedoelde garantieverplichting zal hebben voldaan.

3. Indien echter blijkt, dat de gereed gekomen goederen moeten worden opgeslagen, zal de derde betaling (desgewenst verminderd met 5% van de aannemingssom voor de garantie) opeisbaar zijn op het moment van het voor aflevering gereedkomen der goederen, evenwel onder aftrek van nader te bepalen montagekosten. In dat geval zullen de montagekosten opeisbaar zijn op het moment van de eerste oplevering van het werk.

4. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van TON of op een door deze aan te wijzen rekening. Indien de opdrachtgever enige termijn niet uiterlijk veertien dagen na de vervaldag betaalt, is deze in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

5. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elke gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.

6. De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen, ongeacht de in artikel 16 lid 5 bedoelde rentevergoeding.

Artikel 16 - Garantie

1. TON garandeert dat eventuele gebreken in het werk gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat TON ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

2. Na de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.

3. Voor fabricagefouten, welke naar hun aard en langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering.

4. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.

5. De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van TON door anderen zijn verricht.

6. Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van TON.

7. Herstellingen of verandering, welke met lid 5 verband houden, worden voor TON niet dan voor rekening van de opdrachtgever uitgevoerd, tenzij TON zijn goedkeuring had gegeven overeenkomstig het in lid 5 bepaalde.

8. Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, vóór de eerste oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.

9. Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van het hout en andere materialen.

10. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.

11. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte, etc.

12. Krimp- en zetscheuren die optreden bij aan- en/of verbouwwerken zijn niet te voorkomen en vallen derhalve niet onder de garantiebepalingen. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor krimp- en zetscheuren.

Artikel 18 - Reclame

1. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen.

2. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

Artikel 19 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen TON en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de opdrachtgever en TON over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door TON te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de opdrachtgever als door TON worden voorgelegd aan een gecertificeerde deskundige.

3. Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat zulks het geval is.

4. De kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Behandeling van een geschil schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten, welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 19.2 zullen vorderingen tot betaling van de overeengekomen contractprijs voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.

Artikel 20 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd d.d. 17 juni 2009 op de website www.voorwaarden.net en zijn te lezen/downloaden op de website www.tonmaatwerk.nl.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht